Retningslinjer frifond

Formålet med frifondmidlene er å skape aktivitet og å styrke det frivillige arbeidet i medlemsgruppene lokalt. Innholdet i dette dokumentet må gruppene lokalt og Pinse Ung sentralt forplikte seg til for å kunne forvalte frifondmidler.

Dette må medlemsgruppene overholde:

 • Hver medlemsgruppe skal ha en selvstendig økonomi, valg av styre og vedtekter.
 • Gruppen skal selv bestemme over bruk av frifondtilskuddet.
 • Tilskuddet kan ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller på rusmidler, alkohol og tobakk.
 • Frifondtilskuddet skal gå til aktivitet i regi av medlemsgruppa, og kan ikke tildeles regionslag eller fylkeslag. Dere må ha minst én medlemsrettet aktivitet i året. Som medlemsrettet aktivitet gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter.
 • Midlene skal være brukt opp og rapportert for innen 31. august året etter tildelingen blir gjort. Innrapporteringen skjer elektronisk i Pinse Ungs frifondmodul.
 • Medlemsgruppene vil ikke kunne motta frifondtilskudd, dvs grunnstøtte og oppstartsmidler, uten å ha sendt inn gyldig årsrapport på grunnlag av tellende medlemmer samt rapportert for foregående års tilskudd.
 • Frifondmidlene skal ikke tilbakeføres til Pinse Ung sentralt i form av å finansiere sentralleddets aktivitet eller administrasjon. (Midlene kan likevel benyttes til kjøp av verktøy, produkter og lisenser utarbeidet av Pinse Ung eller andre organisasjoner. Den enkelte gruppe står fritt til å velge lisenser og verktøy etter behov fra ulike leverandører).
 • Tilskudd som ikke blir benyttet av medlemsgruppene og rapportert for innen fristen 31. august året etter tildeling, skal refunderes Pinse Ung sentralt. Disse midlene fordeles som frifondtilskudd i neste tildelingsrunde, eventuelt returneres LNU etter samråd med LNU. 
 • Pinse Ung kan be om ytterligere dokumentasjon om forvaltningen av frifondtilskuddet, utover den elektroniske innrapporteringen. Dette skjer dersom det skulle foreligge opplysninger om feilaktig forvaltning av tilskuddet i rapporten som er levert Pinse Ung.

Dette må Pinse Ung sentralt overholde:

 • Når Pinse Ung mottar frifondtilskuddet skal det utbetales til medlemsgruppene uten unødig opphold.
 • Tilskuddet til medlemsgruppene gis gjennom regelstyrt tildeling av grunnstøtte og oppstartsmidler.
 • Pinse Ung sentralt kan bruke opptil 5% av tilskuddet til å dekke administrasjonskostnader.
 • Frifondtilskuddet deles i hovedsak ut fra Pinse Ung sentralt innen utgangen av oktober hvert år. Siste frist for utdeling av midlene til medlemsgruppene er 31. desember.
 • Tilskudd som ikke blir benyttet av medlemsgruppene og rapportert for innen fristen 31. august året etter tildeling, skal refunderes Pinse Ung sentralt. Disse midlene fordeles som frifondtilskudd i neste tildelingsrunde, eventuelt returneres LNU etter samråd med LNU. 
 • Frifondmidlene skal ikke tilbakeføres til Pinse Ung sentralt i form av å finansiere sentralleddets aktivitet eller administrasjon. Den enkelte gruppe står fritt til å velge lisenser og verktøy etter behov, og sentralleddet kan ikke markedsføre produkter eller arrangementer med oppfordring til å bruke frifondmidlene til å dekke kostnaden.

Frifond fordeles sentralt av Pinse Ung slik:

Grunnstøtte

 • Alle lokale grupper som sender inn godkjent årsrapport med betalende medlemmer mottar støttebeløp per medlem. Gruppens medlemmer blir grunnlaget for offentlig støtte til Pinse Ung. Innsendingen av årsrapport skjer elektronisk i Pinse Ungs frifondmodul.
 • Frifondstøtten skal minimum være 250 kr per betalende medlem under 26 år.
 • Grupper med minst fem tellende medlemmer er en tellende gruppe og får tildelt 1.000 kr for dette.
 • Utbetalingen skjer automatisk i september på bakgrunn av levert årsrapport med frist 15. mars. Denne fristen må overholdes dersom dere ønsker å få tildelt frifondmidler.

Oppstartsmidler

 • Pinse Ung vil oppmuntre til nye initiativ, aktiviteter og organisasjonsutvikling. Derfor er støtte til nystarting en egen kategori, og lokallag kan søke om støtte på inntil kr 10.000 kr. Aktiviteter tilknyttet kirker der det ikke allerede er eksisterende medlemsgrupper vil bli prioritert.
 • Oppstartsstøtte søkes elektronisk i Pinse Ungs frifondmodul.  
 • Det er kun mulig å søke oppstartsstøtte det første året man leverer årsrapport for gruppen, dette forutsetter at man har tatt inn kontingent foregående kalenderår.
 • Siste søknadsfrist: 15. juni.

Klage på avslag av frifondstøtte

 • Ved et avslag av en oppstarts- eller prosjektsøknad kan den søkende medlemsgruppen klage på avgjørelsen. Det kan også klages på tildelingen av grunnstøtte. Klagen må sendes Pinse Ung senest tre uker etter at tilsagnet er gitt, og behandles av Pinse Ungs valgte styre ved første oppsatte styremøte. All eventuell tildeling skal gis på grunnlag av søknaden. Søknad om grunnstøtte kan ikke avslås om medlemsgruppen søker på et grunnlag som er innenfor rammen av forvaltning av frifondmidler satt av LNU.

Rapportering for bruk av midlene

 • Alle grupper som har fått tildelt frifondmidler skal påfølgende kalenderår rapportere for bruken. Dette gjelder både grunnstøtte og oppstartsmidler.
 • Pengene skal være brukt opp og rapportert for innen 31. august året etter tildeling. Rapporteringen skjer elektronisk i Pinse Ungs frifondmodul.
 • Pinse Ung sentralt godkjenner hver rapport. Det vil også bli gjennomført stikkprøver i etterkant for å sikre at bruken av midlene er i tråd med retningslinjene.

Kontrollhandlinger fra sentralleddet

 • Pinse Ung sentralt vil hvert år kontrollere opptil 10% av medlemsgruppene, med et mål om å ha kontroll av alle grupper i løpet av en tiårs-periode.
 • Det vil bli gjort stikkprøver som omhandler gruppens selvstendige økonomi, valg av styre der det er krav om dette, valg av vedtekter, praksis rundt politiattest og bruk av frifondmidler.

Godkjenning av retningslinjer frifondmidler

 • Godkjenning av «Retningslinjer frifondmidler for Pinse Ung sentralt og medlemsgruppene lokalt» ble første gang vedtatt på Pinse Ungs årsmøte 1. juni 2012.
 • Styret har fullmakt til å endre «Retningslinjer frifondmidler for Pinse Ung sentralt og medlemsgruppene lokalt» innfor de rammer som er satt av LNU og som ivaretar lokallagene i Pinse Ung sine interesser lokalt og nasjonalt. Retningslinjene skal gjøres kjent for den enkelte medlemsgruppe elektronisk på nett, samt under Pinse Ungs årsmøte.